Visie

Problemen in onze multiculturele samenleving ontstaan veelal doordat men niet bekend is met elkaars gewoontes, normen en waarden. Stichting Meredia wil het wederzijdse respect en vertrouwen tussen mensen van verschillende culturen bevorderen door  het stimuleren van de interculturele dialoog. Bij alle activiteiten staat de regenboog centraal als een terugkerend symbool. De regenboog is een universeel begrip van licht, dat mensen in alle culturen en landen kennen. Interreligieuze activiteiten vormen hierbij een belangrijk onderdeel.

Meredia levert haar bijdrage aan de maatschappij door:

 • het verzorgen van gastlessen op scholen waarbij ook ouders betrokken worden,
 • het organiseren van kleinschalige activiteiten, zoals samen muziek maken, koken en eten met elkaar en toneelspel. Hierbij is het uitgangspunt het op een laagdrempelige manier leren van elkaar door open te staan voor elkaar,
 • het organiseren van bijeenkomsten met en voor organisaties en personen die zich inzetten voor onze multiculturele samenleving, om zo gezamenlijke doelen te stellen en mogelijkheden te zoeken om deze te bereiken.

Doelstelling

“Het vergroten van het respect voor mensen uit verschillende culturen, evenals het stimuleren van de interculturele dialoog”

Stichting Meredia bestaat uit een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht

Organisatie

Meredia “Meer Respect En Dialoog” is een stichting, opgericht voor onbepaalde tijd en gevestigd te Schiedam.

Directie

Directeur-bestuurder en initiatiefneemster van stichting Meredia is Rita van der Eijk-Lamein.

Rita wordt in haar Meredia activiteiten bijgestaan door Mw. Ineke van den Boom.

Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw R.Tax, voorzitter

De heer A. Sabili, lid

De heer V. Hafkamp, secretaris

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte van stichting Meredia kunt u hier bekijken.

Over de Stichting:

De stichting is bij de kamer van koophandel te vinden onder dossiernummer 24467513

het RSIN van stichting Meredia is:  8210.51.489

De stichting heeft een bankrekening bij de Rabobank met nummer NL65RABO 01508 98 487

De stichting voldoet aan de voorwaarden van de ANBI-beschikking. Om aan deze voorwaarden te voldoen is onderstaand beleidsplan met gegevens opgesteld. Door de ANBI-beschikking zijn uw giften aan stichting Meredia fiscaal aftrekbaar. Op deze pagina treft u alle achtergrondinformatie betreffende de stichting Meredia.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan stichting Meredia 2023-2025

De doelstellingen van stichting Meredia zitten reeds verwoord in de naam Meer  Respect en  Dialoog. Meredia.

Om te werken aan meer respect en dialoog in Schiedam, zet stichting Meredia zich om allerlei activiteiten te organiseren, waarbij dialogen met elkaar worden gevoerd. De doelgroep is de laatste jaren uitgegroeid tot statushouders, Oekraïners en mensen met een kleine beurs.

De activiteiten die standaard worden georganiseerd zijn:

 1. Interreligieuze verkenningsbijeenkomsten
 2. Naaiatelier
 3. Elke woensdagmiddag is het Oekraïner huis open, Corn. Van Zantenplein 51
 4. Het project “Ik woon in de Buurt” Bij dit project worden mensen die al lang in Schiedam wonen gekoppeld aan nieuwe Schiedammers
 5. Met de Manifest groep SchiedamVerwelkomtVluchtelingen organiseren we elk jaar een activiteit op
 6. 21 maart Internationale dag tegen racisme en discriminatie
 7. 20 juni internationale dag van de vluchteling
 8. 10 december Dag van de Rechten van de mens

Buiten deze gewortelde activiteiten spelen we in op de actualiteit en organiseren of geven aandacht daar waar nodig is en dat wat tot onze mogelijkheden behoort

We vragen geld aan bij de diverse fondsen , die er zijn.

 • Fonds WIJDOENMEE.NU
 • Stichting Haëlla
 • Stichting De Groot Fonds
 • Stichting ZIJN, Schiedam
 • Stichting Voormalig Hervormd Rusthuis
 • Gemeente Schiedam
 • Af en toe collecte opbrengst Vrijzinnigen Schiedam
 • Persoonlijke donaties met keurmerk

Het vermogen staat op de Rabobankrekening NL65 RABO 0150 8984 87 . De onkosten , die voor de diverse activiteiten gemaakt worden, worden hieruit betaald. Evenals de onkosten van de stichting, denk aan opslagruimte, vergaderkosten, website kosten etc.

De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd evenals de vele vrijwilligers die meewerken met stichting Meredia, de onkosten die gemaakt worden ten behoeve van een project worden vergoed. Donaties worden conform de doelstellingen uitbetaald of zoals afgesproken. De directeur krijgt een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

Privacy

In het kader van de wet van de privacy delen we mede dat stichting Meredia secuur met haar gegevens omgaat.

 • Wij versturen een mail naar grotere bestanden altijd onder de bcc knop.
 • Mochten we mensen met elkaar in contact brengen voor het uitvoeren van een activiteit dan vragen we altijd of we hier toestemming voor krijgen via de whats app of via de mail.
 • Voor het plaatsen van foto’s vragen we toestemming aan de desbetreffende personen.
 • Alleen Rita v.d. Eijk-Lamein kan bij de emailadressen van onze faciliterende personen en deelnemers.
 • De telefoonnummers staan niet op de laptop, alleen in de telefoon van Rita van der Eijk-Lamein

Stichting Meredia kunt u bereiken via: R. (Rita) van der Eijk-Lamein bc.
Smetanalaan 110 • 3122 HR Schiedam • T 010 – 2730727 • M 06 – 30394289 • NL65RABO0150898487 • info@meredia.nl • www.meredia.nl •

Op 26 april 2014 werd Rita van der Eijk, uit naam van de koning, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.